Wstecz

Serwis i reklamacje

Jak wygląda proces składania reklamacji?

1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie reklamacyjne korzystając z formularza dostępnego w panelu klienta po uprzednim zalogowaniu się.

2. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres serwis@hayden.pl lub listem na adres:

Consortes sp.j
Ul. Lipowa 17
84-123 Rekowo Górne 

Do wiadomości należy załączyć skan lub ksero wypełnionego formularza reklamacyjnego, dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.
Nie dostarczenie tych dokumentów może znacząco wydłużyć proces reklamacji.

3. Po przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo poproszeni o podanie preferowanego terminu odbioru reklamowanego produktu przez kuriera. Odbiór odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Kurier przyjedzie na podany w formularzu reklamacyjnym adres w wyznaczonym terminie w godzinach 8-16. Consortes S.C. nie ma możliwości wyboru godzin odbioru przesyłki. W przypadku nie pojawienia się kuriera w wyznaczonym terminie reklamujący jest zobowiązany poinformować o zaistniałym zdarzeniu Consortes S.C. następnego dnia do godziny 08: 45 w celu ponowienia zlecenia odbioru przesyłki. W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie opóźniona gdyż firma kurierska DPD nie informuje nas o nie odebranych przesyłkach.

4. Przesyłkę należy porządnie zapakować w opakowanie, które umożliwi odesłanie urządzenia. Niedopuszczalne jest pakowanie urządzeń w worki foliowe, owijanie kartonami i taśmą klejącą, opakowanie w worki materiałowe itp. Urządzenie powinno być zapakowane w karton wraz z wypełniaczami np. karton,  papier, wypełniacze poliestrowe, styropian. Przy pakowaniu należy zabezpieczyć wtyczkę aby nie spowodowała ona wgnieceń na obudowie podczas transportu. W przypadku złego opakowania przesyłki zleceniodawca zostanie obciążony kosztem zapakowania przesyłki, który wynosi 15zł brutto.

Firma Consortes S.C. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone w transporcie paczki!

5.  Do przesyłki należy załączyć oryginał karty gwarancyjnej i dowód zakupu na którym widnieje numer seryjny urządzenia. W przypadku gdy te dokumenty nie zostaną dołączone Consortes S.C. ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej. Przystąpienie do naprawy rozpocznie się dopiero po dostarczeniu odpowiednich dokumentów do Consortes S.C.

6.  Czas naprawy powinien trwać maksymalnie do 2 tygodni. W przypadku braku odpowiednich części zamiennych czas naprawy może wydłużyć się do czasu niezbędnego na sprowadzenie części o czym klient zostanie poinformowany na podany wcześniej adres e-mail lub telefonicznie.

7.  Jeżeli po przyjęciu urządzenia do serwisu okaże się, że urządzenie jest sprawne i nie wymaga naprawy lub zużyciu uległy materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji zleceniodawca zostanie obciążony kosztem zgodnym z cennikiem napraw serwisowych oraz za przesyłkę, której koszt wynosi 16,00 zł* w jedną stronę (przelew na konto) lub 24,00 zł* w jedną stronę (pobranie). Koszt jednej godziny serwisowej wynosi 150zł*. Całkowita wycena naprawy zostanie wysłana na e-mail, który klient podał w zgłoszeniu.

8.  W przypadku zmiany adresu doręczenia przesyłki do klienta należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Consortes S.C. oraz podać nowy adres doręczenia przesyłki.

9.  Przy odbiorze paczki należy dokładnie sprawdzić czy sprzęt w transporcie nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu należy sporządzić wraz z kurierem stosowny protokół opisujący uszkodzenie i zgłosić reklamację.

 

* Podane kwoty w punkcie 7 są kwotami brutto

Masz pytania? Napisz do nas na adres: kontakt@hayden.pl


Pouczenie

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.