Gwarancja

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie w przypadku użytku domowego.

OGRANICZONA GWARANCJA NA CAŁY OKRES EKSPLOATACJI
System odkurzania Hayden Super Vac jest chroniony gwarancją obejmującą cały okres  jego eksploatacji. Gwarantujemy, że obudowa urządzenia jest wolna od wszelkich wad  materiałowych i mogących powstać podczas produkcji. Niniejsza gwarancja obowiązuje od momentu zakupu urządzenia, dopóki nie zmieni się pierwotny właściciel a system  pozostanie w początkowym miejscu instalacji. Niniejsza gwarancja obejmuje korpus i pojemnik na śmieci urządzenia i jest nieprzenoszalna.

Silniki i elementy elektryczne są objęte pełną 5-cio letnią gwarancją. Nasz autoryzowany punkt serwisowy bezpłatnie naprawi lub wymieni (według uznania Hayden Super Vac) wadliwą część lub części przez okres do 5 lat (patrz poniżej).

Aby gwarancja nie straciła ważności, punkt serwisowy musi wszystkie naprawy wykonywać przy użyciu oryginalnych części Hayden Super Vac. W przeciwnym razie gwarancja może ulec unieważnieniu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia niektórych części takich jak szczotki w silniku i filtry oraz uszkodzeń powstałych (zdaniem Hayden Super Vac) wskutek nieprawidłowego użytkowania (np.: odkurzanie pyłów budowlanych jak cement, gips, wody, popiołu, błota itp.), wykorzystania do celów komercyjnych, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidłowego montażu, zaniedbania, klęsk żywiołowych, wypadków i siły wyższej.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie normalny użytek domowy. Niniejsza gwarancja nie zmienia, lecz uzupełnia gwarancje wymagane prawem. Do wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji dołączona musi zostać oryginalna faktura lub paragon. Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić niniejszą gwarancję. Proszę zachować wszystkie dowody zapłaty (rachunek, kwit dostawy). Od daty na dowodzie zakupu należy liczyć bieg okresu gwarancyjnego. W razie konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego trzeba będzie okazać dowód zakupu. 

Hayden Super Vac nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek ubocznych, pośrednich, wtórnych lub nadzwyczajnych szkód powstałych w wyniku użytkowania centralnego odkurzacza.

WARUNKI GWARANCJI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU.